centos如何安装helm3?

提问者:帅平 问题分类:运维
centos如何安装helm3?
1 个回答
凉眸似水°
凉眸似水°
执行如下的命令:
curl -fsSL -o get_helm.sh https://raw.githubusercontent.com/helm/helm/main/scripts/get-helm-3
chmod 700 get_helm.sh
./get_helm.sh
发布于:8个月前 (09-28) IP属地:四川省
望北海
望北海
上面的由于链接github,有时候会访问不到,因此换一个国内的
curl -LO https://repo.huaweicloud.com/helm/v3.6.0/helm-v3.6.0-linux-amd64.tar.gz
tar -zxvf helm-v3.6.0-linux-amd64.tar.gz
mv linux-amd64/helm /usr/local/bin/
发布于:7个月前 (10-10) IP属地:四川省
我来回答